Wesołe maluchy 126p

Dane rejestrowe i kontaktowe

Doormatic

Stowarzyszenie Wesołe Maluchy 126p
05-075 Warszawa
ul. Wilanowska 16
KRS:0001013302, NIP: 9522236367, REGON:524170860

Nr konta
42116022020000000556074567

email
wesolemaluchy126p@onet.pl

telefon kontaktowy
+48 517 779 000

 

„STATUT STOWARZYSZENIA WESOŁE MALUCHY 126p"

Rozdział I
Postanowienia ogólne
Art. 1
Nazwa Stowarzyszenia

1. Stowarzyszenie prowadzić będzie działalność pod nazwą ,,Wesołe Maluchy 126p”
2. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy „Wesołe Maluchy”.
3. Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego statutu oraz obowiązujących przepisów prawa.

Art. 2
Teren działania i siedziba stowarzyszenia

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem m.st. Warszawy i województwa mazowieckiego.
2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju i na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków .
5. Stowarzyszenie zostało utworzone na czas nieokreślony .

Art. 3
Cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

1. Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności zrzeszającej sympatyków Fiata 126p na terenie Polski z uwzględnieniem art. 2 ust. 3, oraz wspieranie wszelkich środowisk sympatyków i przyszłych posiadaczy tych samochodów.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie zlotów, imprez plenerowych, rajdów;
2) Organizowanie imprez kulturalnych związanych z motoryzacją oraz głównymi celami Stowarzyszenia;
3) działalność w mediach społecznościowych, w tym w szczególności poprzez wspieranie grupy „Wesołe Maluchy 126p”
4) inne niż wymienione w pkt. 1-3) prawnie dozwolone działania, zgodne z celem stowarzyszenia określonym w ust. 1 powyżej.

Rozdział II
Członkowie stowarzyszenia
Art. 4
Nabycie członkostwa

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być pełnoletnie osoby fizyczne i osoby prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym stowarzyszenia.
2. W stowarzyszenie wyróżnia się członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.
3. Członkiem zwyczajnym towarzyszenia może być osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację i uzyska pozytywną rekomendację co najmniej dwóch członków Zarządu.
4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia, która złoży pisemną deklarację oraz uzyska pozytywną rekomendację co najmniej dwóch członków Zarządu.
5. Status członka Stowarzyszenia nabywa się z chwilą podjęcia uchwały Zarządu.
6. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
7. Status członka honorowego nabywa się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu albo co najmniej 5 innych członków stowarzyszenia.
8. Cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej mogą być członkami stowarzyszenia; w takim przypadku stosuje się przepisy do członków zwyczajnych.

Art. 5
Prawa i obowiązki członków stowarzyszenia

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1) biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz stowarzyszenia;
2) uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków.
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia , poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do przestrzegania postanowień statutuoraz uchwał władz stowarzyszenia oraz do regularnego opłacania składek.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

Art. 6
Utrata członkostwa

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:
1) Złożenia rezygnacji w formie pisemnej z przynależności do stowarzyszenia złożonej Członkowi Zarządu.
2) Podjęcia uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa,
3) Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
2. Zarząd może podjąć uchwałę, o której mowa w ust. 1 pkt 1) powyżej w przypadku wystąpienia jednej z poniższych przesłanek:
1) Członek stowarzyszenia zalega z opłatą składek członkowskich przez okresprzekraczający dziewięć miesięcy;
2) Członek dopuścił się rażącego naruszania zasad statutowych, postanowień i uchwał władz stowarzyszenia;
3) Członek stowarzyszenia wykazuje brak przejawów aktywnej działalności.
3. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
4. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu.
5. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków; do tego momentu członek stowarzyszenia składający odwołanie zachowuje pełnie praw i obowiązków z zastrzeżeniem ust. 6. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
6. Zarząd może podjąć uchwałę, o której mowa w ust 1 pkt. 1) pod rygorem natychmiastowej wykonalności w przypadku, gdy jest to podyktowane dobrem stowarzyszenia. W takim wypadku, członek stowarzyszenia zostaje zawieszony w prawach i obowiązkach.

Rozdział III
Władze stowarzyszenia .
Art. 7
Organy stowarzyszenia

Władzami Stowarzyszenia są Walne Zebranie Członków, Komisja Rewizyjna oraz Zarząd.Pierwszego wyboru członków Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu dokonują założyciele stowarzyszenia.

Art. 8
Walne Zebranie Członków

1. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku w terminie 6 miesięcy od jego zakończenia, zawiadamiając za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską lub za pośrednictwem strony internetowej członków o jego terminie, miejscu i podając proponowany porządek obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
3. Walne Zebranie Członków upoważnione jest do podjęcia uchwały określającej szczegółowy sposób zawiadamiania poprzez stronę internetową, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd :
1) z własnej inicjatywy;
2) Na żądanie członków Komisji Rewizyjnej;
3) Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane .
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków mogą być podejmowane mimo braku formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie stowarzyszenia są obecni, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zebrania Członków lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
3. Każdy członek stowarzyszenia uprawniony do głosowania posiada jeden głos.
4. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
5. Walne Zebranie może zadecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
6. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później, niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania pierwszego Walnego Zebrania Członków .
7. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
2) uchwalanie zmian statutu;
3) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
4) udzielanie absolutorium członkom organów stowarzyszenia;
5) udzielanie absolutorium Komisji Rewizyjnej;
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań;
7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w przedmiocie odebrania członkostwa;
8) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
9) podejmowania uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego;
10) podejmowanie innych uchwał przewidzianych przepisami prawa lub postanowieniami statutu.

Art. 9
Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej stowarzyszenia i sprawuje stały nadzór nad działalnością stowarzyszenia, we wszystkich jego dziedzinach.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo do uchwalenia Regulaminu Komisji Rewizyjnej. Postanowienia regulaminu musza zostać zatwierdzone uchwałą Walnego Zebrania Członków.
3. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od dwóch do trzech osób, powoływanych przez Walne Zebranie Członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybierany jest przewodniczący. W sprawach spornych głos przewodniczącego jest rozstrzygający.
4. Członek Zarządu nie może być członkiem Komisji Rewizyjnej.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej powoływani są na wspólną kadencję wynoszącą 2 lata.
6. W razie gdy skład ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.
7. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący.
8. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola całokształtu działalności stowarzyszenia;
2) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań;
3) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności stowarzyszenia;
4) wnioskowanie o członka Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego członka Zarządu;
5) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
6) Wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium członkom zarządu;
7) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania Walnego Zebrania Członków przez Zarząd w określonym terminie.
1. Decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają w formie uchwał, zwykłą większością głosów, w obecności wszystkich członków Komisji Rewizyjnej.

Art. 10
Zarząd

1. Zarząd jest powołany do kierowania całością działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i postanowieniami statutu, a także reprezentuje stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd ma prawo do uchwalenia Regulaminu Zarządu.
3. Zarząd składa się z dwóch do czterech członków powoływanych przez Walne Zebranie Członków.
4. Przy wyborze członków zarządu, Walne Zebranie Członków decyduje o powierzeniu poszczególnym członkom zarządu funkcji Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu.
5. Jedna osoba może zostać powołana na maksymalnie dwie kadencje z rzędu.
6. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem Zarządu.
7. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję wynoszącą dwa lata.
8. W razie gdy skład ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.
9. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu .
10. Do kompetencji Zarządu należy :
1) prowadzenie bieżących spraw stowarzyszenia;
2) realizowanie uchwał Walnego Zebrania;
3) zarządzanie majątkiem stowarzyszenia;
4) reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
5) przyjmowanie i wykluczanie członków stowarzyszenia;
6) wykonywanie innych czynności niezastrzeżonych dla pozostałych organów stowarzyszenia.
1. W razie gdy skład ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.
2. Decyzje Zarządu zapadają w formie uchwał. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. W przypadku równowagi głosów, głos Prezesa Zarządu jest rozstrzygający.

 

Rozdział IV
Majątek i gospodarka finansowa.

Art. 11
Źródła majątku stowarzyszenia

1. Źródłami majątku stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie;
2) darowizny , zapisy i spadki , środki pochodzące z ofiarności publicznej;
3) dotacje, subwencje, udziały, lokaty.
2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążenia majątku stowarzyszenia podejmuje Zarząd .

Art. 12
Reprezentacja

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Art. 13
Rozwiązanie stowarzyszenia

1. Uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania .
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku stowarzyszenia.

Art. 14
Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami statutu stosuje się obowiązujące przepisy prawa.
2. Uchwałę w sprawie zmiany statutu stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Formularz kontaktowy

Proszę wybrać lub wpisać wartość